نشریه پزشکی شخصی » راهنمای نگارش

عنوان:  راهنمای نگارش | 

دستورالعمل نگارش مقالات

1-شيوه نگارش و ارجاع دهي :

 

مقاله بايد بر يک روي کاغذ (A4) با حاشية 5/2 سانتي متر از چهار تايپ و تمام صفحات مقاله پشت‌سر هم شماره‌گذاري و تهيه شود.[در هرصفحه حدوداً 300 تا 330 کلمه و حدأکثر 22 خط. مقالات با رعايت فضاي مناسب در حاشيه و ميان سطرها، در محيط ورد، متن مقاله با قلم BLOTUS 13  (لاتين TIMES NEW ROMAN10) حروف چيني شود.

- در صفحه اول اسم محققين و نشاني محل تحقيق (ذکر دانشگاه يا محل كار به عنوان نشاني الزامي‌ست)، در صفحه دوم چکيده مقاله (فارسی و انگلیسی)و کلمات کليدي و در صفحة سوم به بعد مقدمه، مواد و روش کار، نتايج ، بحث و منابع نوشته شود.

2-شیوه تنظیم منابع :

  فهرست منابع مورد استفاده (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی) در صفحه مستقل با توجه به الگوی زیر درج شوند :

 -کتاب تألیف شده: نام خانوادگی نویسنده ، نام ، (سال انتشار)، عنوان کتاب (نوبت ویرایش یا چاپ)، محل نشر، نام ناشر

 - کتاب ترجمه شده : نام خانوادگی مولف، نام ، (تاریخ ترجمه) ، عنوان کتاب به فارسی ، (نام و نام خانوادگی مترجم) ، محل نشر : ناشر

 - مقاله : نام خانوادگی نویسنده ، نام ، (تاریخ نشر ) ، عنوان مقاله ، نام نشریه ، دوره ، شماره ، ماه ، سال ، شماره صفحه .

 - منابع اینترنتی : نام خانوادگی نویسنده ، نام ، عنوان مقاله به طور کامل ، [تاریخ کامل انتشار مقاله ] ، [ذکر اصطلاح on line] ،[تاریخ کامل دسترسی به مقاله

 - مأخذ نویسی با سبک APA در داخل متن ) نام خانوادگی نویسنده ، سال : صفحه ( از نوشتن منابع لاتین بصورت فارسی در داخل متن اکیدا خودداری شود . مثال (Megginson, 2001:8)√

 

3-سایر نکات

 - مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله ، جنبه پژوهشی و یا آموزشی داشته و در راستای هدفهای مجله باشد .

 - مقاله ارسالی حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده و قبلاً در مجلات معتبر و همایش های ملی منتشر و ارائه نشده باشد. 

 - مقالـه  بهمراه چکیده لاتین  به سایت فصلنامه  www.personalizedmedicinejournal.com ارسال گردد. ضمناً ضمائم مقالات از قبیل جدول ، نمودار ، عکس و غیره با کیفیت مطلوب تهیه شود .

ارسال فایل